Zarządzanie projektem UE

Jak wygląda współpraca?

I. Analiza potrzeb i możliwości

Pierwszym krokiem jest analiza, czy dany problem może zostać rozwiązany przy udziale środków UE. Na tym etapie analizujemy jakie są faktycznie możliwości skutecznego aplikowania o wsparcie unijne. Jeśli podejmiemy decyzje o aplikowanie o środki w ramach danego naboru wniosków, przechodzimy do kolejnego kroku. Jeśli nie widzimy szans na sukces – nie podejmujemy współpracy.

II. Przygotowanie wniosku

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Na tym etapie szukamy możliwości zwiększenia szans naszego klienta na otrzymanie dofinansowania pamiętając jednocześnie, że projekt musi być realizowalny. Co to oznacza w praktyce? Musimy wspólnie z klientem określić, czy jesteśmy w stanie uzyskać maksymalną ilość punktów w ramach danego konkursu. Często wymaga to przyjęcia odpowiednich założeń we wniosku które potem determinują sposób realizacji projektu. Czasem taka gra warta jest świeczki, a czasem nie. O tym decydujemy wspólnie.

III. Złożenie wniosku

Złożenie wniosku o dofinansowanie. Odpowiadamy za swoją pracę i to my pilnujemy zarówno terminów jak i samego faktu złożenia wniosku. Gwarantujemy, że projekt będzie spełniał wszystkie niezbędne wymagania formalne.

IV. Procedura odwoławcza

Jeśli z jakichś przyczyn projekt nie uzyska dofinansowania – co się czasami zdarza z przyczyn od nas niezależnych (projekty oceniają ludzie, a ci bywają omylni) realizujemy dla naszego klienta procedurę odwoławczą. Przygotowujemy poprawny formalnie i merytorycznie protest a jeśli ten nie da odpowiedniego rezultatu wnosimy skargę do WSA a  potem do  NSA. Mamy w tym zakresie zarówno doświadczenie jak i sukcesy.

V. Podpisanie umowy

W momencie kiedy projekt znajduje się na liście wybranych do dofinansowania – we współpracy z klientem – przygotowujemy odpowiednie dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.

VI. Formalności

Po podpisaniu umowy zajmujemy się formalną stroną realizacji projektu – przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji, wnioskami o płatności.

VII. Czynności dodatkowe

Jeśli w ramach projektu wymagane jest stosowanie ustawy PZP lub zasady konkurencyjności, to my zajmujemy się przygotowaniem całego procesu.

VIII. Obsługa kontroli

W imieniu naszego klienta obsługujemy kontrole projektu. Wszystkie. W tym zakresie mamy doświadczenie z kontrolami bezpośrednio z instytucji ogłaszających konkursy, ale też Urzędu Kontroli Skarbowej jak i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Wszystkie obsługiwane przez nas kontrole zakończyły się pozytywnie – oceną „bez zastrzeżeń”.

Skip to content