Projekty

„Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska, działanie RPDS.08.03.

zestawienie logotypów

Miło nam poinformować, iż od czerwca 2021 r. Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor spółka z o.o. rozpoczyna realizację projektu pn. „Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska, działanie RPDS.08.03.

W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 41 694,16 zł netto. Przyznamy aż 95 takich dotacji!!!

Kalendarz dostępności doradców w Projekcie Absens Carens.

Pełny opis

Do projektu zostanie zrekrutowanych 96 osób w tym 57 kobiety  i 39 mężczyzn. Co najmniej 39 uczestników projektu będzie osobami zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) obszary wiejskie.

Oferowane wsparcie:

 • bezpłatne szkolenia – 40 godzin szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • bezpłatne indywidualne szkolenia wspierające Uczestnika w założeniu działalności gospodarczej (m.in. pomoc w pisaniu biznesplanu –  6 godz. na uczestnika projektu)
 • 95 dotacji inwestycyjnych w kwocie maksymalnie 23 050,00 zł netto
 • 95 dotacji w ramach finansowego wsparcia pomostowego – 1553,00 zł netto przez okres 12 miesięcy (łącznie aż 18 644,16 zł netto)
zestawienie logotypów

Masz ukończony 25 rok życia?

Czujesz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?

Mieszkasz w województwie wielkopolskim, powiatu kępińskiego, gmin:

 • Baranów – gmina wiejska
 • Bralin – gmina wiejska
 • Kępno
 • Łęka Opatowska – gmina wiejska
 • Perzów – gmina wiejska
 • Rychtal – gmina wiejska
 • Trzcinica – gmina wiejska?

Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet?

W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 • ukończony 25 rok życia,
 • posiadanie niskich kwalifikacji: wykształcenie do ISCED 3 włącznie (ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe lub niższe) lub ukończony 50 rok życia,
 • chęć podniesienia kompetencji,
 • miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego, powiatu kępińskiego, gmin: Baranów – gmina wiejska, Bralin – gmina wiejska, Kępno, Łęka Opatowska – gmina wiejska, Perzów – gmina wiejska, Rychtal – gmina wiejska, Trzcinica – gmina wiejska.

Z możliwości ubiegania się o wsparcie wyłącza się osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Pełny opis

Sposób organizacji szkoleń:

Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: biuro@wrota.info.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel. 609 150 122.

Biuro projektu znajduje się w Baranowie przy ul. Jana Pawła II 2.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Działanie 8.2  Uczenie się przez całe życie, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

„KREATOR” – KOMPLEKSOWY PROJEKT WSPARCIA SAMOZATRUDNIENIA MŁODYCH MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

zestawienie logotypów

Kto może być uczestnikiem naszego projektu?

Uczestnikami projektu będzie 120  osób zamieszkałych lub uczących się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie Dolnego Śląska które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są w wieku od 18 do 29 r. życia; Przy czym ponieważ za dzień przystąpienia do projektu uważa się rozpoczęcie udziału w pierwszej formie wsparcia ( pierwszy dzień szkolenia) to uczestnik spełni warunki kwalifikowalności jeżeli w dniu przystąpienia do szkolenia nie ukończył 30-tego roku życia (tj. do dnia poprzedzającego dzień 30-tych urodzin);
 2. są bierne zawodowo lub są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy;
 3. utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 roku (osoby które były zatrudnione w ramach stosunku pracy/umowy cywilno-prawnej i straciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. oraz osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i zamknęły ją po 1.03.2020 jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu) i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem pracy
 4.  nie należą do grup wyłączonych ze wsparcia wskazanych w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji (patrz od strony 15).

Pełny opis

Miło nam poinformować, iż od lutego 2021 r. Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor spółka z o.o. rozpoczyna realizację projektu pn. „Kreator„- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska, działanie POWER 01.02.01.

W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 38 650,00 zł . Przyznamy aż 108 takich dotacji!!!

 

Wsparciem zostaną objęte osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 

 • w wieku od 18-29 r. życia
 • bierne zawodowo lub są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy
 • z województwa dolnośląskiego (tj. są osobami fizycznymi, które zamieszkują/uczą się na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego)
 • utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 roku (os., które były zatrudnione w ramach stosunku pracy/um. cywilno-prawnej i straciły zatrudnienie po 1.03.2020r., osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i zamknęły ją po 1.03.2020 jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do proj.) i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem pracy
 • nie należą do grup wyłączonych ze wsparcia wskazanych w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 (por. od s.15) – szczegóły na dole strony.

 

Do projektu zostanie zrekrutowanych 120 osób w tym 72 kobiety  i 48 mężczyzn .Co najmniej 12 Uczestników projektu  będzie osobami  zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego)miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

 

Wsparcie:

 • bezpłatne szkolenia – 40 godzin szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • bezpłatne doradztwo eksperta dotacyjnego (pomoc w pisaniu biznesplanu 3 godz. na uczestnika projektu)
 • 108 dotacji inwestycyjnych w kwocie maksymalnie 23 050,00zł netto
 • 108 dotacji w ramach finansowego wsparcia pomostowego -2600,00zł netto przez okres 6 miesięcy (łącznie aż 15 600,00zł netto)

 

Wstępnie planowany nabór –  marzec 2021 – kwiecień 2021.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 500 520 027.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

WAŻNE – GRUPY WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA !!!

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER, tj.:

osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
– osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
– osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu)
– osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
– osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
– matki przebywające w domach samotnej matki,
– osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
– osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
– osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie). imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych.

UWAGA!

 • Do projektu nie mogą być rekrutowane osoby, które uczestniczą (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS, w którym jest udzielane wsparcie bezzwrotne. Tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS. Uczestnik składa Oświadczenie na etapie rekrutacji w tym zakresie.
Skip to content