Zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 1/Kreator/2021 z dnia 16 lipca 2021 r. 

 

Eurowektor sp. z o.o. zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach
Projektu „”Kreator” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych
mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Osi priorytetowej I. Rynek
pracy otwarty dla wszystkich; Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym
rynku pracy; Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna w bazie konkurencyjności.

Skip to content